Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Anglický jazyk >> Státní maturita

Státní maturita


                                                    

Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka jsou vázány na mezinárodní klasifikaci jazykových dovedností (SERR) tak, že základní úroveň odpovídá úrovni B1 a vyšší úrovni B2.

Charakteristika úrovní:

B1

Člověk v úrovni B1 je schopen komunikovat v běžných tématech, např. o práci, studiu, volném čase apod. Dokáže aktivně mluvit během situací, které ho mohou potkat při cestě do jazykové oblasti, jejíž jazyk se učí. Píše jednoduché, ale souvislé texty o tématech, které zná nebo která ho zajímají. Popisuje své běžné prožitky a cíle, odůvodňuje své názory nebo plány

B2

Vede rozhovor s rodilým mluvčím. Člověk na této úrovni může napsat podrobné texty z širší oblasti konverzačních témat, vysvětlit názor nebo stanovisko a srovnat výhody a nevýhody. Rozumí hlavním myšlenkám složitějších textů s konkrétními i abstraktními tématy a může vést diskuzi ve svém oboru.

Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí žáka bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor studuje. Žák volí úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro celou společnou (státní) část maturity. Žák by měl vždy zvážit rizika a přínosy své volby. Při volbě vyšší úrovně obtížnosti je zde vyšší riziko neúspěšnosti, na druhou stranu se však zvyšuje šance přijetí na vysokou školu. Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole.

Veškeré informace týkající se státních maturit najdete na www.novamaturita.cz
K přípravě na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka můžete využít následujících titulů:
SLOŽKY STÁTNÍ MATURITY:

1. Didaktický test:

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů:

  • poslech,
  • čtení a jazyková kompetence.

Poslechový subtest trvá v základní úrovni obtížnosti 30 minut, ve vyšší úrovni obtížnosti 40 minut.
Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut v obou úrovních obtížnosti. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu (dále rovněž zkratkou ZA).

Žáci nejprve řeší poslechový subtest, následně pak subtest čtení a jazyková kompetence.

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod.

2. Písemná práce:

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce je administrována v rámci jednotného zkušebního schématu ve stejný den, kdy probíhá i dílčí zkouška konaná formou didaktického testu.

Písemná práce (PP) z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. V každé části žák na základě zadání zpracovává jiný slohový útvar. Zadání pro PP ve vyšší úrovni obtížnosti je vždy v příslušném cizím jazyce, zadání PP v základní úrovni obtížnosti je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat. V každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma / situaci.

Organizace testování

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého si mohou dělat poznámky. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod. Odpovědi žák zapisuje do záznamového archu, na kterém je vymezený prostor (včetně řádkování) pro zápis odpovědi.

V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu / korespondenci.

Vymezený čas:

Základní úroveň: 60 minut
Vyšší úroveň: 90 minut

Čas vymezený na testování zahrnuje přečtení zadání i zápis odpovědí do záznamového archu.


Ukázky maturitních testů: http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-1404033125.html


3. Ústní zkouška

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z cizího jazyka a je zadávána formou tzv. pracovních listů.
Model dílčí ústní zkoušky z cizího jazyka vychází ze stávajícího pojetí ústních zkoušek, zohledňuje však i normy a trendy standardních mezinárodních jazykových zkoušek, které jsou konstruovány v souladu s moderními metodami ověřování jazykové úrovně žáka a podle úrovní vymezených ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

Zadání Žák si losuje jedno zadání z 25. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s přílohami) . V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém / oborovém tématu.
Formát 4 široce otevřené úlohy – každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk a úroveň, specifická témata si stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP).
Hodnocení Hodnocení podle centrálně stanovených kritérií.
Povolené pomůcky Slovníky, doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník).

Průběh zkoušky

Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si žák vylosoval. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Zkoušení i hodnocení probíhá podle pracovního listu zkoušejícího, který obsahuje instrukce, zadání úkolů i přílohy ze zkušebního listu žáka, ale také doplňkové informace nezbytné pro řádný průběh zkoušení i hodnocení.

Pracovní list

Při přípravě i v průběhu zkoušení pracuje žák s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky. Pracovní list má pro všechna zadání jednotnou strukturu (počet částí zkoušky, čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) a je standardizován. Pracovní list je tvořen 4 částmi, přičemž každá z nich reprezentuje jiné téma / situaci a jiné ověřované dovednosti.

Ilustrační pracovní list:

 

                                                                                                                            

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol