Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Základy přírodních věd

Základy přírodních věd

Přírodní vědy zkoumají přírodu v tom nejširším slova smyslu. Zabývají se tedy nejen živými a neživými přírodninami, ale také produkty lidské činnosti, které rovněž podléhají „přírodním zákonům“. Mezi přírodní vědy se obvykle řadí fyzika, chemie, biologie a některé vědy o Zemi (např. geologie). Kromě toho existuje řada disciplín hraničních (např. biochemie, fyzikální chemie, biogeografie) a aplikovaných (např. lékařská věda, forenzní chemie). Předmět základy přírodních věd (ZPV) se skládá ze čtyř samostatně vyučovaných, avšak vzájemně úzce provázaných výukových celků:

 

Fyzika studuje nejobecnější přírodní jevy a zákonitosti. Fyzikálními zákony se řídí všechny děje na Zemi i v celém vesmíru. V tomto předmětu se seznámíme třeba s fyzikální podstatou pohybu, tepla, světla, elektřiny a magnetismu, dále s fyzikou atomu a radioaktivitou či s vesmírnými tělesy. Při výpočtech ve fyzice také nejlépe poznáme, že matematika je „jazykem přírodních věd“.

 

Chemie zkoumá vlastnosti látek a jejich přeměny. Chemické látky dělíme na anorganické a organické a stejně tak chemii jako vědu můžeme dělit na anorganickou a organickou. Vlastnosti společné anorganickým i organickým látkám zkoumá obecná chemie. Ve výuce se budeme zabývat těmito třemi disciplínami a navíc také biochemií, která je hraniční vědou mezi chemií a biologií a studuje chemické děje v živých organismech.

 

Biologie je věda o živé přírodě. Studuje živé organismy, ať už se jedná o živočichy, rostliny, houby, bakterie, prvoky, nebo třeba člověka. Právě biologií člověka se budeme ve výuce zabývat nejvíce, ale věnovat se budeme třeba také buněčné biologii nebo genetice, která studuje principy dědičnosti. V tomto předmětu se mimo jiné dozvíme, jak funguje naše tělo a jaké jsou příčiny mnoha chorob.

 

Předmět Životní prostředí a ekologie v sobě vlastně zahrnuje dvě disciplíny: ekologii a environmentalistiku.

Ekologie se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a vztahy organismů k neživému prostředí, v němž žijí. Lze ji tedy považovat za součást biologie, ačkoliv čerpá i z poznatků dalších přírodních věd.

Nauka o životním prostředí, environmentalistika, je mezioborová disciplína na pomezí přírodních a humanitních věd. Zabývá se vztahem člověka a životního prostředí. Řeší tak nejen to, jak člověk ovlivňuje prostředí, ale také jak prostředí ovlivňuje člověka. Environmentalistika sice využívá poznatků ekologie, ale rozhodně ji nelze s ekologií zaměňovat.

 

Vzhledem k profilu absolventa naší školy není předmět ZPV koncipován příliš odborně. Cílem je především seznámit žáky se základními poznatky přírodních věd, které lze běžně aplikovat v každodenním životě, nebo které mají souvislost s cestovním ruchem.

 

 


Mgr. Vojtěch Taraška


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol