Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče >> Vyučovací předměty >> Odborná praxe >> praxe-charakteristika

praxe-charakteristika

ODBORNÁ  PRAXE 

 

Praxe probíhá dle učebního plánu a daného ŠVP (viz. učební plán ŠVP Služby v oblasti cestovního ruchu, Management cestovního ruchu a hotelnictví)

V rámci praxe si studenti ověří teoreticky získané znalosti a dovednosti z výuky  odborných předmětů, jako například Metodiky cestovního ruchu, Průvodcovských a animačních činností, Hotelnictví a stolničení, Technika obsluhy a služeb, Řízení lidských zdrojů, Profesní komunikace  a dalších provázaných předmětů, a dále si je doplňují. K těmto znalostem a dovednostem se řadí schopnost vykonávat odborné, organizační, obchodně-podnikatelské a řídící činnosti v oblasti služeb cestovního ruchu, schopnost samostatné i týmové práce, schopnost proniknout do základů podnikání a pochopení základních ekonomických pojmů a praktik, souvisejících se studovaným oborem. Studenti se mají možnost seznámit se skutečným prostředím v oboru, který si ke studiu vybrali, a ve kterém by měli možnost po absolvování studia pracovat.

 

V průběhu praxe využívají svoje schopnosti aplikovat nabyté znalosti a dovednosti, zároveň získávají poznatky nové, založené na konkrétním poznávání situace v terénu - v CK, CA, IC, hotelech, ubytovacích a stravovacích zařízeních, mají možnost se zdokonalit v průvodcovské činnosti např. prováděním v kulturních objektech, pracovat jako animátoři či delegáti. Jednou z nejdůležitějších oblastí je samotný kontakt a komunikace se zákazníkem - klientem ve všech sférách cestovního ruchu a službách s ním spojených. Studenti se seznamují přímo na pracovišti se zásadami bezpečnosti práce, hygienickými a požárními normami, získávají zkušenosti v oblasti profesní komunikace. Učí se zvládat běžné i mimořádné situace, sledovat dění v oblasti služeb CR.

 

Studenti by měli v průběhu praxe projít různými zařízeními, která poskytují služby v rámci CR -  hotely, gastronomická zařízení, cestovní kanceláře a agentury, informační centra, kulturní zařízení apod. Na základě komunikačních schopností studenta v cizím jazyce je zde i možnost zprostředkování praxe v zahraničí.

 

V rámci praxe mohou také navštívit veletrhy, výstavy a jiné akce se zaměřením na turismus. Škola pořádá zájezdy (exkurze), např. do metropolí v ČR, Rakousku, Polsku, Francii apod.

 

Hlavním cílem předmětu praxe je připravit studenta k tomu, aby byl schopen po ukončení studia nastoupit na pracovní místo v oboru služeb CR, a dokázal zde využít všech odborných znalostí a dovedností, které ve škole nabyl.

 

PRŮBĚH  ODBORNÉ  PRAXE


Průběžná praxe je organizována školou.Místo konání souvislé praxe si mohou zajistit studenti individuálně, škola výběr schvaluje. V případě, že si student praxi nezajistí sám, zajišťuje škola. Praxe je prováděna pouze v zařízeních, která souvisí s poskytováním služeb v oblasti cestovního ruchu.

 

Před nástupem na souvislou praxi si student vyzvedne u vyučujícího odborných předmětů cestovního ruchu (sekretariátu) Dohodu o provádění odborné praxe. Po jejím řádném vyplnění a podepsání oběma stranami předá originál Dohody vyučujícímu. Teprve na základě tohoto může být praxe řádně uznána a průběžně kontrolována.

 

Studenti si v rámci praxe vedou DOCHÁZKOVÉ LISTY, do kterých si zaznamenávají její průběh, prováděné úkoly a činnosti. Minimálně jednou měsíčně je předávají vyučujícímu ke kontrole. Průběžně hodnotí a shrnují získané pracovní poznatky a zkušenosti, konzultují s vyučujícím odborných předmětů cestovního ruchu. Na tomto základě mohou závěrem vyhodnotit její celkový přínos.

 

Další hodnocení studentů je prováděno ze strany organizací či zařízení, kde studenti praxi provádí, a to prostřednictvím Hodnotícího formuláře. Tento je vyplněn zástupcem dané organizace a studenti jej odevzdávají před ukončení klasifikace daného pololetí vyučujícímu odborných předmětů cestovního ruchu, aby tak mohli být řádně klasifikováni.

Zaměstnavatel zde posoudí zájem o práci, aktivitu, odborné znalosti, jazykové a komunikační schopnosti, vystupování a upravenost, plnění zadaných úkolů, vhodnost pro daný obor atd. Činnost a chování studentů jsou průběžně kontrolovány a hodnoceny vyučujícím.

 

 

                                                                                              Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol