Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality >> Erasmus + 2022/2023- Cestovní ruch třetího tisíciletí

Erasmus + 2022/2023- Cestovní ruch třetího tisíciletí

ERASMUS + Projekt 2022/23

Cestovní ruch třetího tisíciletí

 

Zpráva ze závěrečného workshopu projektu Erasmus+-: zde

Kdo jsme a kam jdeme


Střední odborná škola služeb se sídlem v Olomouci se od založení v roce 1992 věnuje oboru Cestovní ruch 65-42-M/02, stávající ŠVP Management cestovního ruchu a hotelnictví. Největší důraz je kladen na výuku cizích jazyků, odborných předmětů a odborné praxe z oblasti služeb cestovního ruchu. V rámci oboru se staly projekty zahraničních mobilit v odborném vzdělávání nedílnou součástí činnosti. Projekty poskytují žákům možnost rozšířit v zahraničí své odborné znalosti a dovednosti, jazykové kompetence, kompetence v oblasti komunikace, multikulturní povědomí, pochopení spolupráce v
evropském kontextu.

V tomto projektu chceme navázat na naše minulé projekty krátkodobých mobilit žáků, nyní se zaměřením na udržitelný cestovní ruch a ekologii. Tentokrát se projektu mobilit aktivně zúčastní také zaměstnanci a absolventi. Vyučující v rámci kurzů s jazykovým a digitálním zaměřením, ředitelka školy využije možnosti "stínování" svého zahraničního kolegy, absolventy čeká tříměsíční stáž v Madridu.

Projekt dá jak žákům a absolventům, tak i zaměstnancům, možnost vycestovat do zahraničí, kde realizace zvolené aktivity je pro jejich profesní i osobní růst velmi důležitá. Zahraniční vzdělávací pobyty jsou finančně velmi náročné, ne všichni mají šanci se jich zúčastnit a získat tak nové zkušenosti, zdokonalit se v cizích jazycích, poznat nové praktiky a metody, které mohou dál využít ve své profesi. Projekty Evropské unie, cílené na odborné vzdělávání, jsou tak šancí se v zahraničí naučit něco nového, a to pak doma uplatnit, ať už se jedná o pracovní postupy, nebo nové výukové metody, cizí jazyk nebo užití nových technologií. V tomto projektu se mají žáci co nejvíce dozvědět o problematice udržitelného cestovního ruchu, a jak je v zahraničí řešena otázka ekologické krize, vyučující se zdokonalit v cizím jazyce a využití digitálních technologií, ředitelka získat díky pobytu na zahraniční škole nové nápady pro další činnost školy, absolventi si vyzkoušet, co se naučili, v praxi.


Projekt je tvořen těmito aktivitami: krátkodobé mobility žáků, zaměstnanců a mobilita ErasmusPro. Krátkodobá mobilita žáků je zaměřena na oblast, která je nyní největší výzvou pro cestovní ruch, oblast udržitelného cestovního ruchu a ekologie. Jako přijímající organizace jsou voleny jen takové, které se na tuto problematiku zaměřují a fungují v duchu udržitelného cestovního ruchu a ekologických přístupů. Žáci budou mít mimo běžné činnosti na praxi za úkol sledovat, jak se v těchto organizací s danou problematikou vypořádávají. Volnočasové aktivity budou stejného zaměření. Vyučující se v rámci kurzů zdokonalí v cizích jazycích, angličtině a němčině, seznámí se s novinkami ve využití digitálních technologií a budou mít možnost vyměnit si zkušenosti se svými kolegy ze zahraničí. Ředitelka školy bude "stínovat" ředitele prestižní rakouské školy cestovního ruchu. Absolventi se zúčastní zahraniční stáže v organizaci CzechTourism se zaměřením na propagaci České republiky ve Španělsku.


Mgr. Bc. Iveta Hennetamirová, DiS. - koordinátorka projektu

-----------------------------------------------------------

Business English for Educators (Palermo)

Mgr. Pavel Stůj Ph.D. a Mgr. Ondřej Tesař se v týdnu od 13. do 17. 3. 2023 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ zahraniční mobility v italském Palermu. Anglický kurz, který úspěšně absolvovali, se zaměřoval na zlepšení komunikace v cizím jazyce (angličtině) především v pracovním prostředí. V jednotlivých dnech se lektorka Vivijana Kicošević zaměřovala na jednotlivé aspekty specifické slovní zásoby ve školství v oblasti psaní, mluvení, poslechu i v prezentačních dovednostech. Kromě poslechových a gramatických cvičení byla náplní kurzu také běžná konverzace ve skupinách nebo dvojicích, ve které účastníci z různých zemí (Švédsko, Finsko, Belgie, Slovinsko, Polsko, Turecko, Srbsko, Francie a ČR) sdíleli podobné i rozdílné zkušenosti z prostředí středních i vysokých škol.
Tyto debaty byly v neformální rovině dále přeneseny také do k tomu vymezených časů přestávek a obědové pauzy, kdy účastníci kurzu společně sdíleli také poznatky z bohaté sicilské kuchyně. Závěrečným testem byla ústní prezentace o vlastní profesi, městě a instituci v anglickém jazyce před ostatními účastníky s následnou podnětnou diskuzí.
Odpolední a podvečerní program byl poté vyhrazen poznávacím aktivitám, ať už v jednotlivých skupinkách, či samostatně, které se soustředily především na město Palermo a jeho bezprostřední okolí. Vrcholem této turisticko-poznávací části byl poté společný výlet účastníků do přímořského městečka Cefalú. 
Navzdory zrušenému zpátečnímu letu a tím i způsobeným komplikacím během návratu, nelze hodnotit celý pobyt jinak než velmi kladně a nezbývá než společnosti Shipcon, Erasmu+ a organizátorům celého projektu na naší vlastní škole za jeho organizaci a zdárný průběh poděkovat.  

 

Mgr. Pavel Stůj, Ph.D.


----------------------------

 

Závěrečná zpráva z job shadowing Zillertaler Tourismusschulen Zell am Ziller

 

Školy cestovního ruchu ve městě Zell am Ziller jsou celostátně a mezinárodně uznávaným školicím střediskem pro profese v cestovním ruchu a odvětví volného času. Tato dynamická škola nabízí tři různé typy vzdělání s praktickým inovativním zaměřením, v návaznosti na vzdělání u nás by se daly charakterizovat asi takto: Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Hotelová škola, Nadstavba v oboru turismus.

 

V týmu vyučujících pracují angažovaní, motivovaní a dobře vyškolení učitelé. S pomocí nejmodernější infrastruktury poskytuje škola podmínky k fundované, prakticky orientované výuce na vysoké úrovni, která umožňuje nejlepší národní i mezinárodní kariérní vyhlídky.

 

Škola je školou veřejnou federální školou, za kterou se nemusí platit školné. Těžiště výuky je soustředěno do oblasti mezinárodního cestovního managementu/digitálního marketingu, výuky cizích jazyků (angličtina, italština, francouzština, španělština, ruština), a také v hotelnictví a gastronomii.

 

Nedílnou součástí výuky je praktická část, výuka je hlavně zacílena na praktickou stránku přípravy žáků. Škola má vlastní výukový hotel Zellerhof, kde pracují žáci a přespolní jsou zde i ubytovaní. Přímo ve škole je velká vysoce moderní školní kuchyně, ve které pracují žáci v rámci praktické odborné výuky pod vedením odborníků z praxe a zajišťují tak stravování všem žákům. Stejně tak v odborných učebnách, jako např. cestovní kancelář nebo výuková restaurace a bar zajišťují odborní vyučující plně kvalifikovanou výuku odborných předmětů.

 

Žáci si mohou vybrat z pěti cizích jazyků, což svědčí o jejím mezinárodním přesahu. Škola je členem AEHT-Asociace evropských škol hotelového managementu a cestovního ruchu. Žáci si mohou vybrat z doplňkové studijní nabídky, např. certifikace v rámci ECDL, Start-Amadeus Basic, marketingové simulační programy, jazykové certifikáty, gastronomická speciální školení, jako např. Mladý somelier, Mladý barkeeper, Mladý pivní sommelier/e, odborník na kávu, Tiscover Tourismus-Online Manager (pouze v oboru "International Travel Management & Digital Marketing") atd.

 

Ve škole vládne otevřené a vstřícné klima.  Ve smyslu corporate identity a corporate designu je zásadní jednotný vzhled jak uvnitř, tak navenek, což se projevuje například nošením jednotného školního oblečení.

 

Ačkoliv je vzdělání nabízeno ve „třech typech školy“, a stínovaný ředitel je ředitelem všech těchto typů, plus školy BORG, tzn. víceleté gymnázium, bylo stínování soustředěno na typ pětiletého vzdělání, které nejvíc odpovídá typu naší školy. Další typy jsou Hotelová škola, která trvá tři roky a Nástavbové studium pro turismus, také tříleté.

 

Vyšší škola cestovního ruchu

Dělí se na zaměření „International Travel Management and Digital Marketing“ nebo „Third Living Foreign Language“ v délce 5 let, z toho 32 týdnů praxe před nástupem do 5. ročníku. Žáci získávají titul Referent cestovního ruchu, který uděluje Hospodářská komora. Po třetím ročníku skládají odbornou kvalifikační zkoušku (u nás porovnatelné s učňovskou zkouškou) v rámci gastronomie.

V pětiletém školním typu pro cestovní ruch je kromě fundovaného všeobecného vzdělání hlavní důraz kladen také na intenzivní turistické a komerční vzdělávání. Dalším zásadním zaměřením tohoto typu školy je různorodá, kompetenčně orientovaná výuka cizích jazyků ve dvou nebo třech cizích jazycích (angličtina, volitelně francouzština, italština, španělština, ruština). Od třetího ročníku mohou žáci volit ze dvou směrů, a to buď směr jazykové kompetence ve „třetím žijícím cizím jazyce“ nebo „International Travel Management and Digital Marketing.

 

Absolventi školy působí v oborech činnosti v různých odvětvích cestovního ruchu a volnočasového průmyslu a administrativy na obchodní a administrativní úrovni, např. hotelový úředník, administrativní pracovník, zákaznický poradce, recepční, v cestovním ruchu u touroperátorů nebo cestovních kanceláří, u leteckých společností, popř. rezervační systémy a rezervační portály. Vzhledem k liberalizaci živnostenského řádu je umožněn přístup téměř ke všem mistrovským zkouškám a kvalifikačním zkouškám, pokud jsou splněny obecné předpoklady pro výkon živnosti a absolvovány případné praxe.

 

Škola se podílí velmi intenzivně na spolupráci s partnery v oblasti cestovního ruchu. Zajišťuje organizačně různé akce mimo školu, např. v rámci keteringu, různé akce národního i mezinárodního charakteru, jako jsou sportovní události, světové poháry v lyžování, dny otevřených dveří u svých partnerů a dodavatelů. Aktuálně lze jmenovat např. zajišťování servisu v rámci závodů F1 v Mexiku a Texasu. Dále se aktivně podílí na různé projektové činnosti. Zde lze zmínit např. její vítezství v rámci soutěže EUREGIO „Turistika se setkává se zemědělstvím“, projekty v Itálii při výrobě vlastní značky vína, projekty z oblasti spolupráce s hoteliéry v různých částech Tyrolska apod.

 

Celková doba stínování přesáhla plánovaných deset dnů. První návštěva a jednání s ředitelem proběhlo už v době prázdnin 2022. Zde byly rámcově naplánovány jak průběh, a tak cíle stínování. První část stínování proběhla v září 2022. Vzhledem k pracovním povinnostem obou ředitelů musely být aktivity rozděleny do více etap.

 

První etapa od 26.9.2022 do 29.9.2022

Náplní stínování bylo seznámení se s běžnou agendou na začátku školního roku, volby do školské rady, příprava kompenzačních zkoušek. Dále prohlídka školy, hospitace v hodinách odborných předmětů a matematiky. Bohužel musela být tato část předčasně ukončena, ředitelka SOŠS s.r.o. byla odvolána ČŠI ke spolupráci při přezkumu MZ.

 

Druhá etapa od 11.10.-19.10.2022

V této etapě proběhla návštěva na akci Kulinárium Zell am Ziller, kde žáci školy zajišťovali catering akce, byla možnost seznámit se s partnery školy v rámci odborných praxí. Dále to byla hospitace u kompenzačních maturitních zkoušek, Den otevřených dveří, hospitace v předmětech jazykových a odborných, závěrem účast na konferenci ředitelů škol v údolí Zillertal, přednáška výzkumného týmu Univerzity Innsbruck.

 

Třetí etapa od 12.11.-18.11.2022

V závěrečné etapě proběhla převážně účast na hodinách odborného výcviku a v hodinách odborných předmětů a účast na školním maturitním plese. Na závěr proběhlo vyhodnocení stáže a plánování dalších společných aktivit.

V lednu bude uskutečněna exkurze vyučujících školy SOŠS s.r.o. na této škole, je plánována návštěva vyučujících odborné ze školy Zillertaler Tourismusschulen v SOŠS.s.r.o. a další partnerská spolupráce. V rámci pobytu bylo získán mnoho výukových materiálu, ale také mnoho nových podnětů a idejí do další práce školy.

 

Příklady získaných materiálů:

 

Tvorba rozpisů pro MZ

Vzorové úlohy

Propagační materiál

Výroční zpráva školy

Učebnice odborných předmětů a praxe

Projekty v rámci odborné praxe

Návody pro míchané nápoje

Důležité odkazy na internetových stránkách

 

Mgr. Bc. Iveta Hennetamirová, DiS.

ředitelka školy


-----------------------------------------------------

 

PŘÍPRAVNÁ NÁVŠTĚVA  PROJEKTU ERASMUS +  V PORTUGALSKU

 

V rámci našeho nově schváleného projektu  Erasmus + na rok  2022/2023 budou studenti absolvovat pracovní stáž nejen v Rakousku, Německu, Španělsku, ale nově i v Portugalsku. Při výběru místa budoucího praktického vyučování v nově zvolené destinaci jsme se mimo jiné řídili i udržitelností v cestovního ruchu.  Rozhodli jsme se tak zaměřit  na  oblast severního Portugalska, která je méně postižená masovým turismem než více známé jižní oblasti. Severoportugalské historické  město Braga, které bude centrem naší budoucí praxe, splňuje všechny námi  zvolené priority a pracovní příležitosti v oblasti cestovního ruchu.

 

Právě do této nově zvolené destinace mířila naše další přípravná návštěva vedoucí a koordinátorky projektu Erasmus +. V průběhu dní od  5. do 9. září 2022 jsme se seznámily se zprostředkující organizací Bragamob, která má s projekty Erasmus + již více než 10 leté zkušenosti. Na probíhajících schůzkách byly domluveny podmínky praxe, ubytování, stravování studentů během praxe.

 

 Vzhledem k tomu, že budou studenti během svého pobytu podnikat i výlety do města a okolí, bylo zároveň úkolem přípravné návštěvy zjistit, jaké možnosti se studentům nabízejí. Mimo centrum města Braga, kde se nachází   velké množství historických památek, budou mít studenti možnost navštívit poutní místo Bom Jesus do Monte a nedaleký Národní park Geres Peneda. Dále se mohou těšit na výlet na pobřeží Atlantského oceánu nebo na návštěvu druhého největšího město Portugalska Porta s nádherným nábřežím u řeky Douro a nespočetnými sklepy s produkcí portského vína.

 

Realizace přípravné návštěvy: 5.- 9.9.2022

Místo přípravné návštěvy: Braga, Porto (Portugalsko)

Absolventi přípravné návštěvy:  ředitelka školy Mgr.Bc. Iveta Hennetmairová, Mgr. Kamila Misterová

 

--------------------------------------------

 


ERASMUS+ Přípravná návštěva Lipsko

Ve dnech 24. až 26. 8. byla uskutečněna přípravná návštěva v Lipsku. Cílem návštěvy bylo seznámení se s novým zahraničním partnerem Vitalis v Gut Wehlitz v Lipsku. S paní ředitelkou, která je garantem projektu, jsme se setkaly s Johannou Neumann, projektovou manažerkou organizace Vitalis. E-mailová komunikace s paní Johannou již probíhá 2 roky, tak bylo velmi příjemné se vidět osobně.

Spolu jsme si prošly hotely, ve kterých bude probíhat praxe žáků. Jedna se o hotely v centru Lipska: Arena City Leipzig (https://arena-city.de/) a Hotel Via City (https://via-city.de/). Žáci budou mít možnost poznat veškerý provoz hotelu. Zaměstnanci zařízení rádi zodpoví otázky žáků týkající se učiněných kroků k ekologickému cestování. Byl potvrzen termín zahraniční praxe 16. 10. – 13. 11. 2022.

Následně jsme zajely do nedalekého kampusu Gut Wehlitz (https://www.gut-wehlitz.de/de/start.html), kde budou žáci a jejich doprovodní učitelé ubytováni. Z místa jsme byly unešené.  V pečlivě zrekonstruovaných budovách s výjimečnou atmosférou najdeme vše, co budeme pro příjemný pobyt v Německu potřebovat. Žáci jsou ubytováni ve společných pokojích, které mají vlastní koupelnu, satelitní TV a bezplatnou WIFI. Prostorná jídelna s rustikální atmosférou byla bývalým pivovarem panství. Pro žáky byla domluvena polopenze, snídaně formou švédských stolů a teplá večeře. Zelené nádvoří Gut Wehlitz nabízí příjemné a relaxační prostředí pro volnočasové aktivity. Pro procházky je vhodná přírodní rezervace v blízkém lese. Nespornou výhodou je i možnost seznámit se se skupinkami žáků z jiných evropských států. Gut Wehlitz nabízí udržitelný pobyt a činí zásadní kroky k zlepšení životního prostření. I v této oblasti je nám manažerka k dispozici a seznámí žáky s možnostmi udržitelného rozvoje v blízkém okolí. Taktéž jsou přislíbeny ekologické volnočasové aktivity.

Kromě zajímavé stáže a přínosného vzdělání jsme se snažily blíže poznat možnosti pro volnočasové aktivity žáků. Během pobytu jsme vyšly 500 schodů na horní plošinu Památníku Bitvy národů, nebo navštívili porcelánku v Míšni. 

Z přípravné návštěvy jsme měly velmi dobrý pocit. Vše probíhalo podle předem domluveného plánu. Jde vidět, že organizace již má dlouholetou zkušenost s programy pro žáky.

Mgr. Lucie Krejčí

 


------------------------------------------------------I učitelé se stále učí - mobilita zaměstnanců, kurzy a vzdělávání

 

V rámci programu ERASMUS+ jsem měla úžasnou možnost strávit 2 týdny v Německu. Během pobytu jsem navštěvovala kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky.

Kurz probíhal na jazykové škole DIALOGE v krásném prostředí romantického městečka Lindau na břehu Bodamského jezera. V sousedství školy se nacházelo i mé ubytování – Inselhostel. Hlavním cílem programu Erasmus+ je posílit jazykové a digitální kompetence pedagogů. Tyto cíle byly naplněny.

Po vstupním testu jsem byla zařazena do kurzu C1. Vzhledem k tomu, že kurz nebyl určen jen pedagogickým pracovníkům, ale také studentům, kteří se připravují se jazykovou zkoušku, byla základem výuky učebnice. Vkročili jsme tedy do lekcí, kde se probírala témata jako tabu, industrializace Německa, kmenové buňky. Je vždy zajímavé porovnávat představy, zkušenosti lidí různých věkových kategorií z odlišných kultur. 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol