Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Pro žáky a rodiče

Pro žáky a rodiče


Veškeré informace k zahájení školního roku byly zaslány do vašich emailových schránek.


Těšíme se na vás !


--------------------------------------------------------

________________________________________________


Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.). 


cit. Metodický pokyn MŠMT "Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za I. pololetí šlkolního roku 2020/2021"


odkaz: zde


Obsah vysvědčení bude sdělen jednotlivě každému žáku přes výužívanou platformu Teams v sekci chat dne 28.1.2020.

V souvislosti s probíhající distanční výukou a jejím hodnocením byl na základě pokynů a doporučení MŠMT aktualizován školní řád, který naleznete taktéž v sekci Pro žáky a rodiče.


odkaz: zde


Žádost o prodložení klasifikačního období zašlou žáci písemně, nebo předají osobně na sekratariát školy (viz. úřední hodiny). 


odkaz na formuláře: zde ,


Upozornění - Stipendijní řád 

Stipendijní řád naší školy je platný výhradně pro prezenční studium, kdy je možné objektivně v rámci prezenční výuky vyhodnotit znalosti a dovednosti žáků. Studijní stipendium nemůže být tedy za distanční výuky uděleno vzhledem k obtížnosti ověřování a prokázování skutečných znalostí žáků. Rozhodnutím ředitelky školy může být udělena výjimka žákům, kteří dosud stipendium na základě výsledků v prezenční výuce pobírali, a zároveň i v distanční výuce dosahují vynikajících studijních výsledků. O svém nároku na studijní stipendium a podmínkách jeho udělení podá informaci třídní učitel, nebo sekratariát školy.


 

 ----------------------------------------------------

Informace k protiepidemiologickým pravidlům:


 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 

Podmínky organizace výuky jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. 

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Žák může být přijat pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví) 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude postupováno takto: 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého

žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovně-lékařských služeb).   

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 

Onemocnění žáka se hlásí telefonicky na sekretariát školy, tel. číslo 585 224 587, nebo 731 235 003.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (vstup je umožněn pouze rodičům žáků 1. tříd, kteří si při příchodu dezinfikují ruce).

Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd:             https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstvazdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Ve třídě 

Neprodleně po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se časté a důkladné mytí rukou, ev. opakovaná dezinfekce rukou po příchodu do třídy.


Žáci se ve společných prostorách zdržují co nejméně a dodržují rozestupy 2m. V případě střídání ve třídách dezinfikují nebo dohlíží na vydezinfikování svého místa.


Nenavčtěvují své spolužáky v jejich třídách v době přestávky.


Mají sebou připravené roušky, které mohou použít v případě podezření na onemocnění.


Pokud sami na sobě v době, kdy jsou ve škole, pozorují příznaky onemocnění, hlásí na sekretariátu školy.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti pod dohledem pedagoga a bude kontaktován zákonný zástupce žáka nebo jiná pověřená odoba s pokynem k jeho okamžitému vyzvednutí, pokud se jedná o zletilého žáka, opuští školu a kontaktuje svého lékaře sám. Zletilí žáci nebo zákonní zástupci školy jsou povinni poté sdělit, jak vypadá jejich zdravotní stav.


V průběhu pobytu ve škole nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, o jejím nošení rozhoduje KHS Olomouc. 
 

 

Zaměstnanci a žáci jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemiologická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. 


-----------------------------------------------------
Celé znění vyhlášky uloženo v PDF souboru zde  http://www.soss.cz/website/mainmenu/webpage%5B11%5D/vyhlaska-211-2020-k-hodnoceni-zaku-ve-druhem-pololeti-skolniho-roku-2019-2020/

 

-----------------------------------

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

koronavirus-vykricnik
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

U vysokých škol bude již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního ročníku, a to vždy v maximálním počtu pěti studentů. Jedná se zejména o aktivity, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Knihovny a studovny pak budou otevřeny jen za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

Studenti i akademici však musí dodržet řadu opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. U vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou a bude nařízeno nošení roušek. Studenti také podepíší prohlášení o bezinfekčnosti. Na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, a budou rozděleni do menších skupin o maximálně 5 osobách. Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí. Po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu.


Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy. Individuální výuka od tohoto data bude možná také v základních uměleckých a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Obnoví se také prezenční vzdělávání ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech a stejně tak činnost školských poradenských zařízení.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 • Tělesná výuka bude zakázána.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

 

-----------------------------------------------------------

 

Úplné znění zákona 135/2020 ze dne 25.3.2020 O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 pod odkazem:

http://www.soss.cz/website/mainmenu/webpage%5B11%5D/zakon-c.-135-2020

Výtah ze zákona pro MZ a přijímací řízení zde:

Přijímací řízení: http://www.soss.cz/website/mainmenu/webpage%5B11%5D/webpage/

Maturitní zkouška:  http://www.soss.cz/website/mainmenu/webpage%5B11%5D/webpage%5B4%5D/

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva z tiskové konference k termínům maturit a přijímacích zkoušek 2020 ze dne 23.3.2020

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

 -------------------


Ze stránek MŠMT

 

Jednotné přijímací zkoušky

 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Maturitní zkoušky

 • Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky? Návrh MŠMT počítá s tím, že tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat v prostředí školy). V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány. V případě náhradní varianty maturitní zkoušky (pokud střední školy nebudou k 1. červnu 2020 znovuotevřeny) je nezbytné vzít v úvahu, že naprostá většina nového učiva se probírá pouze v prvním pololetí posledního ročníku. Veškeré odborné kompetence jsou u žáků ověřovány průběžně v rámci předchozích ročníků.
 • Jak budou probíhat závěrečné zkoušky na učebních oborech vzdělání? Proběhnou obdobně jako maturitní zkoušky, včetně termínu 1. června 2020, po kterém by se už zkoušky nekonaly a žáci by byli hodnoceni průměrem z posledních tří vysvědčení. I zde může ředitel školy v případě praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.
 • Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí? V případě žáků posledních ročníků středních škol nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude MŠMT řešit v nadcházejících týdnech. V současné situaci je nutné přihlédnout i k tomu, že řada žáků posledních ročníků (sociální, zdravotní a pedagogické obory vzdělání) nyní dobrovolně nebo v rámci pracovní povinnosti vypomáhá v rámci krizové infrastruktury či IZS.
 • Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou.
 • V případě, že do 1. června 2020 nebude obnovena výuka a žák je přihlášen na jarní termín k opravnému termínu maturitního testu, nebude tento opravný test konat a výsledek daného předmětu se mu bude na maturitním vysvědčení počítat z průměru posledních tří vysvědčení. Žáci, kteří dostanou maturitní vysvědčení na podkladě tří posledních vysvědčení a nebudou se známkou spokojeni, mohou si známku na svoji žádost v následujícím zkušebním období opravit.
 • Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách.
 

--------------------------------------

 

PLATBA ŠKOLNÉHO - VYJÁDŘENÍ MŠMT K OTÁZCE ŠKOLNÉHO, CITACE:

Školné, poplatek za ubytování

 • U soukromých škol je v kompetenci ředitele/ky školy (V NAŠEM PŘÍPADĚ ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELKY ŠKOLY) rozhodnout o prominutí nebo snížení úplaty, resp. záleží na smlouvě uzavřené mezi školou a zákonnými zástupci.
Vzhledem k tomu, že ve škole nedošlo k přerušení výuky, pouze probíhá distanční cestou za nepřítomnosti žáka přímo ve škole, není důvod k prominutí nebo snížení úplaty na základě uzavřené smlouvy se školou.

Žákova osobní nepřítomnost ve výuce není důvod k neplacení školného.


V případě mimořádné finanční situace, kdy nelze ze strany žáka hradit školné, lze požádat zřizovatelku školy o splátKový kalendář, odklad splátek, či snížení školného.


 

-------------------------------------

VYJÁDŘENÍ CK K LYŽAŘSKÉMU POBYTU ZE 17.3. 2020

Vážení přátelé a partneři.

Omlouváme se za prodlení a komplikace způsobené touto mimořádnou situací, která nám znemožnila zrealizovat vaše zimní lyžařské kurzy v Rakousku.

Vámi poukázané finanční prostředky samozřejmě vrátíme na vaše účty v tomto a nejpozději v příštím týdnu. Vážíme si i některých vašich solidárních nabídek na zmírnění našich ztrát. Pokud se situace stabilizuje a vláda bude kompenzovat tyto ztráty, finanční prostředky vám samozřejmě poukážeme nazpět.

Pro urychlení celé akce, zašlete prosím na mail. adresu jana@activeguide.cz : částku, číslo účtu popř. variabilní symbol + telefonický kontakt na pověřenou osobu.

 

Doufáme, že se situace zlepší a že se opět brzy setkáme na horách nebo u vody !

 

S vírou v lepší zítřky.

Jaroslav Mottl a Active Guide TEAM 

Tel.00420483380796

Mob.00420603399302

info@activeguide.cz

www.activeguide.cz

-----------------------

VYJÁDŘENÍ CK K LYŽAŘSKÉMU POBYTU ZE 11.3. 2020


Vážení přátelé,

v posledních týdnech a dnech prožívá naše země nebývalou hysterii ze strachu z nákazy koronavirem.

Šíření nákazy má zpomalit i dnešní nařízení ministerstva zdravotnictví o zákazu výuky ve školských zařízeních s cílem omezit kumulaci osob nad 100 osob – viz příloha.

Rádi bychom Vás informovali o nejnovějších závěrech, ke kterým jsme došli konzultacemi s právníky i patřičnými ministerskými úředníky.

 

1.Zákaz výuky se nevztahuje na školy v přírodě ani lyžařské kurzy. K zákazu tedy není zákonný důvod,

2.U lyžařského kurzu se jedná o skupinu studentů a pedagogů s minimálním kontaktem s veřejností a tím i možností nákazy. Doprava busem pouze pro vaši skupinu, ubytování skupiny pohromadě v horských lokalitách, lyžařský výcvik kdy nedochází ke kontaktu s ostatní populací na vzdálenost menší než 2 metry.

3.Rakousko není z hlediska počtu infikovaných nebezpečnou zemí. Nejčastější případy jsou ve městech, kde se lyžařské kurzy  neodehrávají.  Rakousko podniká podobná opatření k zamezení šíření nákazy jako ČR, navíc dnes uzavírá hranici s Itálií, odkud se nákaza šíří. V Korutanech a Východním Tyrolsku, kde kurzy pořádáme, je jako obvykle malé množství lidí na sjezdovkách, fronty u vleků žádné. V obchodech klid, žádná panika ani vykoupené regály.

4.Úmrtí na nákazu koronavirem není příliš časté a týká se pouze osob ve vyšším seniorském věku s již narušeným imunitním systémem.

5.Ministerstvo zdravotnictví i školství doporučuje i v této situaci pohybovou aktivitu v přírodě.  Z tohoto důvodu řada soudných rodičů lyžařský kurz vítá, vzhledem k tomu, že mají jistotu, že o jejich děti bude postaráno, v době kdy sami musí chodit do zaměstnání a děti by byli doma sami.

 

Z výše uvedených důvodu se domníváme, že rušit lyžařský kurz je unáhlené. Stornovávat nyní našim rakouským ubytovatelům již rezervované, lukrativní termíny, nám navíc připadá neetické.  Pokud máte ke zrušení kurzu specifické důvody prosíme kontaktujte nás, zkusíme najít oboustranně výhodné řešení.

 

Hezký večer

 

Dr.Jaroslav Mottl a Active Guide TEAM

 

CK Active Guide s.r.o.

Tel.00420483380796

Mob.00420603399302

info@activeguide.cz

www.activeguide.cz

 

--------------------------
Den otevřených dveří


18.12.2019              8-15:30 hod.


22.1.2020                8-15:30 hod.


Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Co už jsme stihli ve školním roce 2019/2020

Srdíčkové dny Olomouc

Projekce Planeta Země „Kolumbie – ráj slasti a neřesti“

Cestovatelská přednáška Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska až na Moravu

Den za obnovu lesa – výsadba nových stromků Radíkov

Hrdá škola – suit up day

Návštěva Pevnosti poznání

Prevence bezpečnosti – Nehodou to začíná

Přednáška Jak se nestát obětí sociálních sítí

Co chystáme v nejbližším termínu:

Prosincová účast na dobrovolném dárcovství krve

Exkurze do vánoční Vídně 10. 12. 2019

Den otevřených dveří 18. 12. 2019

Divadelní představení školního divadelního kroužku 19. 12. 2019

Tradiční velký bowlingový turnaj 20. 12. 2019

Školní maturitní ples 10. 1. 2020

Lyžařský pobyt v rakouských Dolomitech

 


-----------------------------------------------------------------------------------------Na základě § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ředitelka školy pro maturtiní ročník ředitelské volno, a to:

23.10.2019 4.B

24.10.2019 4.A

 

Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.

ředitelka škly


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol