Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Studium >> Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení 2024

 

Jednotná přijímací zkouška 2024

Obor: CESTOVNÍ RUCH  (65-42-M/02)

Podoba letošního přijímacího řízení

Navýšení počtu přihlášek na 3, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí. Novela zákona je účinná od 1. 1. 2024, uchazeči mají možnost přihlašovat se elektronicky. Plné znění Školského zákona zde

Způsob podání přihlášky

  • Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
  • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
  • Papírovou přihláškou s přílohami.

Upozornění: Povinnou součástí přihlášky pro náš obor CESTOVNÍ RUCH (65-42-M/02) je lekářský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (viz. vyhláška 422/2023 Sb., §3, h). Dále je nutné dodat jako součást přihlášky doklady prokazující splnění kritérií přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školy (viz. vyhláška 422/2023 Sb., §3), což jsou vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ.

Celé znění Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání na konzervatořizde Prosíme, ve vlastním zájmu pečlivě prostudujte. 

 


Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

 

Náhradní termíny JPZ

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

 

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které škola zveřejnila v rámci přijímacího řízení, hlavně se zněním vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzveratoři, platná od 1.1.2024.

 

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. POZOR – JE ZÁVAZNÉ!!!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. V tomto případě si podává přihlášku do 2. kola.

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

Školní přijímací zkoušku naše škola nevyhlašuje.

 

Součástí přihlášky, dle vyhlášky 422/2023 Sb. ke vzdělávání,je: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození,

místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu,

b) kód a název oboru středního vzdělání, případně zaměření školního vzdělávacího programu,

pořadí oborů středního vzdělání, název a adresa střední školy,

c) údaj o formě vzdělání,

d) údaj o tom, zda se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání

s výučním listem nebo do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní

zkouškou,

e) doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání, nebo

doklad o ukončení příslušného ročníku podle § 61 odst. 2 školského zákona při přijímání do

prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia,

f) doklad o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do

nástavbového studia,

g) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do

zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro

získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

h) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o

soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem

přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný

obor středního vzdělání,

i) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření spočívající

v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími

potřebami,

j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo

rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje

získání příslušného stupně vzdělání,

k) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona a doklad

prokazující splnění podmínek pro prominutí, pokud uchazeč o toto prominutí žádá,

l) žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v jazyce národnostní menšiny, jde-li o

uchazeče, na kterého se vztahuje § 4, a doklad prokazující splnění podmínek pro podání žádosti;

součástí žádosti je údaj, ve kterém termínu uchazeč žádá o konání zkoušky v jazyce národnostní

menšiny, případně údaj, že žádá o konání v obou termínech, a

m) údaj o základní škole, ve které se uchazeč naposledy vzdělával

Celé znění vyhlášky: zde


Kritéria PŘ 2024 pro školní rok 2024/2025 zde

 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol