Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Studium >> Studium - archiv >> Přijímací řízení 2021

Přijímací řízení 2021

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Počet volných míst: 4

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SE NEMĚNÍ.

Termín 9. a 10.6. 2021. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu školy.


-----------------------------------------

 

 

POZOR, informace pod textem byly platné k 31.1.2021, aktualizované info je vždy všem uchazečům průběžně zasíláno na jejich emailové adresy!!!

Ke stažení zde

 

Přijímací řízení 2021 pro školní rok 2021/2022

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky- zakon

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“): http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sb- prijimaci-rizeni-od-skolniho?highlightWords=353%2F2016

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2: https://www.msmt.cz/file/52813/

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“): www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou  průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,

 

Organizace přijímacího řízení pro rok 2021/2022

Střední odborná škola služeb s.r.o., Pavlovická 16/51, 779 00 Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obor Cestovní ruch 45-62-M/02, zaměření Management cestovního ruchu a hotelnictví, forma denní.

Na základě §60, odst.2 písm. a) školského zákona stanovuje škola pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání.

Podrobnosti přijímacího řízení – 1. kolo

Na základě opatření obecné povahy, které vydalo MŠMT pod jednacím číslem MSMT-43073/2020-3 ze dne 5.1.2021, rozhodla ředitelka školy nahradit jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU, která se skládá ze zkoušky z JAZYKA ČESKÉHO a ze zkoušky z JAZYKA ANGLICKÉHO, součástí přijímacího řízení je také PŘIJÍMACÍ POHOVOR.

V případě, že počet přihlášek bude nižší, nebo se bude rovnat ředitelkou vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitelka školy nejpozději do 8.3.2021 rozhodnout o jejich nekonání. Tato informace bude do 8.3.2021 zveřejněna na internetových stránkách školy, a bezodkladně, nejpozději však do 19.3.2021, bude sdělena uchazečům. Výsledky 1.kola přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28.4.2021.

 

Termín přijímací zkoušky:16.4. a 19.4. 2021, náhradní termín 26.4.2021.

Termín pohovorů: mezi 12. až 20. květnem 2021, přesný čas je nutné dohodnout telefonicky na sekretariátu školy na čísle 731 235 003, nebo registrací v rezervačním systému na webových stránkách školy www.soss.cz.

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení - výňatek z platné legislativy:

 • Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy- prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 . V roce 2020 je na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020. Tiskopisy    z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.
 • Termíny pro podávání přihlášek je následující:

pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021;

do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.
 • Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

a)  vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)   vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)  vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d)  vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

e)   doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,

f)  doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

g)  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

h)   doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

i)   doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

j)    osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,

k)  doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,

l)  žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky,

m)  případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení.

 • Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, písm. a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí   o přijetí, je-li uchazeč přijímán v průběhu školního roku

Organizace 1. kola přijímacího řízení

 • Obsah školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
 • Ředitel zašle pozvánku ke školní přijímací zkoušce uchazečům nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů.
 • Pokud se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona). 

Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
 • Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.
 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek nepředkládají (§ 60g odst. 1 školského zákona) uchazeči, kteří jsou přijati do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona) nebo kteří jsou přijati do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.Zápisový lístek se opatřuje razítkem bez malého státního znaku. 

Po zveřejnění rozhodnutí o nepřijetí doporučuji ihned navštívit SŠ, požádat o vydání rozhodnutí o nepřijetí a hned na místě podat odvolání (není třeba čekat na zaslání rozhodnutí o nepřijetí poštou).

Doporučuji podat tuto žádost vždy, pokud nebyl žák přijat z kapacitních důvodů - je možná šance přijetí z důvodu nenastoupení všech přijatých žáků v 1. kole.


V případě dotazů se, prosím, obraťe přímo na ředitelku školy, email: iveta.hennetmairova@soss.cz.

 


V Olomouci dne 26.1.2021


Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.

ředitelka škoy

 

K přípravě napřijímací zkoušku je možné využít testů na tomto odkaze: https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty

Financováno EU

Operační program Jan Amos Komenský

Národní plán obnovy

Asociace soukormých škol