Hlavní menu:

Právě si prohlížíte: Aktuality

Aktuality

 

HURÁÁÁÁ DO ŠKOLY

V PONDĚLÍ 2.9.2019 V 8 HOD. 


TĚŠÍME SE NA VÁS


VAŠI UČITELÉ

----------------------------------------------- 

                                    KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!!


------------------------------------------------------------


Novinky k MZ podzimní termín naleznete pod odkazem MATURITA 2019


 Rozpis SČ ústní a profilová část 12.9.2019

 

 ------------------------------------------------

Sekretariát dovolená

27. 6. - 1. 7. 2019

12. 8.  - 23. 8. 2019
---------------------------------------------


--------------------------------------------------

 Exkurze Velká Británie - 17. - 21. června 2019

 

------------------------------------------------

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na základě § 24, odst.  2 školského zákona ředitelské volno, a to ve dnech 27. - 28. 6. 2019

--------------------------------------------
Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Přijatí uchazeči: 

E.č.: 63, 64, 65, 66, 67, 70

Nepřijatí uchazeči: 68, 69
 
 


Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka školy rozhodla o organizaci 2. kola přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělávání 65-42-M/02 Cestovní ruch

Zahájení. 13. 5. 2019

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení: 10

Přijímací řízení pro 2. kolo bude ukončeno 27. 5. 2019

Kritéria pro přijetí:

 • hodnocen bude průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole s přihlédnutím k výsledkům z jednotné přijímací zkoušky
 • pohovor

 Dokumenty, potřebné k přijímacímu řízení:

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
 • součástí přihlášky nemusí být doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
 • doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 • doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 • součástí přihlášky mohou být dále doklady o výsledcích v odborných soutěžích atd.,
 • v případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje,
 • ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.

ředitelka školy 


--------------------------------------


Gratulujeme našim maturantům ke 100% výsledku u písemné práce z cizího jazyka!!!

 ------------------------------------


DEN EVROPY 2019

 

------------------------------------

Přijímací řízení 2019 - VÝSLEDKY


Výsledky DT byly zaslány na emailové adresy, uvedené na přihlášce uchazeče.


Přijatí uchazeči

Pořadí                     Evidenční číslo                         Body

1                             41                                          137,5

2                             19                                          133,5

3                             22                                          126

4                             2                                            120,5

5                             55                                          119

6                             10                                          116,5

7                             36                                          113

8                             46                                          110,5

9                             43                                          109,5

10                           32                                          109

11                           25                                          109

12                           52                                          106,5

13                           1                                            105,5

14                           26                                          105

15                           13                                          104,5

16                           8                                            103

17                           28                                          101,5

18                           3                                            100

19                           4                                            99,5

20                           54                                          99,5

21                           39                                          97

22                           50                                          97

23                           53                                          96

24                           49                                          95,5

25                           5                                            94

26                           38                                          92

27                           14                                          92

28                           16                                          91,5

29                           21                                          91,5

30                           42                                          90,5 

INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE 2019

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 60g

 •  Ods.(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Ods.(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
 • Výklad: pokud uchazeč do vypršení této lhůty zápisový lístek neuplatní, škola jej ze seznamu přijatých uchazečů vyškrtne.
 • Výklad: školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.

 Zápisové lístky lze:

a)       odevzdat osobně na sekretariátu školy v jeho provozní době:

                pondělí: 7:30 - 16:00,  polední pauza 12:00 - 12:30 hod. 

                úterý až čtvrtek: 7:30 - 15:00 hod., polední pauza 12:00 - 12:30 hod. 

                pátek: 7:30 - 14:00 hod.

b)      zaslat doporučeně poštou na adresu školy:

Střední odborná škola služeb s.r.o.

Pavlovická 16/51

779 00 Olomouc

Pro hladký průběh podpisu smluv prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří odevzdají zápisové lístky, aby si termín pro podpis SMLOUVY O STUDIU domluvili osobně, nebo telefonicky na sekretariátu školy, a to na telefonním čísle +420 585 224 587, nebo +420 731 235 003 v době jeho provozu.

 

Nepřijatí uchazeči

Pořadí                     Evidenční číslo                         Body

31                           60                                          90

32                           30                                          90

33                           12                                          88,5

34                           24                                          87,5

35                           57                                          87,5

36                           18                                          87

37                           29                                          87

38                           9                                            86,5

39                           7                                            86,5

40                           17                                          86,5

41                           27                                          85

42                           35                                          84,5

43                           11                                          84

44                           15                                          82,5

45                           51                                          82

46                           20                                          82

47                           61                                          78,5

48                           23                                          78

49                           48                                          77,5

50                           31                                          76

51                           34                                          75,5

52                           44                                          73,5      

53                           47                                          73          

54                           56                                          72,5

55                           62                                          71

56                           37                                          71

57                           33                                          64,5      

58                           40                                          55,5

59                           59                                          50,5

60                           45                                          41,5

61                           58                                          40

62                           6                                            kritéria nesplněna           


INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE 2019

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. 

Krajský úřad (magistrát hlavního města Prahy) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. 

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

 • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal) 
  Datum 
  Odvolání proti nepřijetí ke studiu 
  Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno. 
  Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka 
  Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka 
  Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno 
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám 

 

              

     

------------------------------------------------

3.B na Titanicu

12.4.2019 studenti 3.B navštívili putovní výstavu v Brně - Titanic

 

______________________________________

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - NEPŘEHLÉDNĚTE

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA


POZVÁNKY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO UCHAZEČE O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 BYLY ODESLÁNY NA EMAILOVÉ ADRESY, UVEDENÉ NA PŘIHLÁŠCE UCHAZEČE.


V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM POZVÁNKA NEBYLA DORUČENA, KONTAKTUJTE SEKRETARIÁT ŠKOLY NA TELEFONU 731 235 003.


1.TERMÍN JPZ 12.4.2019, 2. TERMÍN JPZ 15.4.2019


DO ŠKOLY SE, PROSÍM, DOSTAVTE S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM (MIN. 30 MINUT)


Didaktický test Matematika:

zahájení 8:30

celkový maximální počet bodů 50

časový limit 70 minut

povolené pomůcky: rýsovací potřeby a psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

 

Didaktický test Český jazyk a literatura:

zahájení 10:50

celkový maximální počet bodů 50

časový limit 60 minut

povolené pomůcky: psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu.

Rozpisy uchazečů dle jednotlivých učeben jsou uvedeny na pozvánce, nebo je naleznete pod odkazem Přijímací řízení 2019.

Žáci po dobu konání JPZ nesmějí bez doprovodu rodičů či jiné pověřené dospělé osoby opustit budovu školy.


PŘIJÍMACÍ POHOVORY S UCHAZEČI PROBĚHNOU V TERMÍNU OD 23.-26. DUBNA 2019


Přesný čas pohovoru, prosím, dohodněte do 15. dubna 2019 osobně či telefonicky na sekretariátu školy, pí. Navrátilová 731 235 003.


Přeji mnoho úspěchů u JPZ

 


Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová, DiS.

ředitelka školy

---------------------------------------------

 

 

23. ročník veletrhu cestovního ruchu a lázeňství TOURISM EXPO 2019

Turistickou sezonu měli možnost studenti naší školy zahájit návštěvou výstavy EXPO TOURISM 2019 pořádané v pavilonu A výstaviště Flora dne 5. 4. 2019. Seznámili se tak s  novinkami v oblasti lázeňství, wellness pobytů a  s  aktuální nabídkou cestovních kanceláří a jiných organizací věnující se trávení volného času a odpočinku. -----------------------------------------------Kubo, velká gratulace k titulu


JUNIORSKÝ MISTR ČESKÉ REPUBLIKY

 

           

               


                                              -------------------------------                                   

     400 ml naděje 2019

 

První společné darování krve

 

V rámci akce 450ml NADĚJE se rozhodlo 8 studentů poprvé darovat tuto nenahraditelnou tekutinu, která bude pomáhat zachraňovat životy.

Odměnou byl nejen dobrý pocit, ale i spousta dárečků, včetně setkání se s dvojnásobným mistrem světa v kulturistice, s Pavolem Jablonickým.

 

Všem prvodárcům mockrát děkuji

 

Mgr. Lucie Krejčí

 

 

Více fotek na:

https://www.flickr.com/photos/transfuzka/albums/72157676819847477

 

-------------------------------

Důležité termíny!!!


Do 28.2. 2019 odevzdání maturitní práce!!!!


Do 31.3.2019 odevzdání smlouvy na praxi!!!

 --------------------------

Jen tak dál Kubo !!! Držíme palce!!!


Gratulujeme Jakubovi Héžovi, žáku 4. ročníku naší školy, k nejlepšímu sezónnímu maximu


vrh koulí Ostrava 12.2.2019 18,05 m


-------------------------------------------------

NEZAPOMEŇTE,


PŘIHLÁŠKY KE STUDIU SE PODÁVAJÍ DO 1. BŘEZNA 2019.


INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ POD TÍMTO ODKAZEM

 http://www.soss.cz/admin/website/mainmenu/webpage%5B11%5D/prijimaci-rizeni-2019/

-----------------------------------

 VÝSLEDKY OLYMPIÁD Z NĚMECKÉHO JAZYKA A ZEMĚPISU

 
 

-----------------------------

NEZAPOMEŇTE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29.1.2019  OD 8 DO 15 HODIN


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SPECIÁLNÍ PUNČ, PŘIJĎTE OCHUTNAT!!!

 

 

 ---------------------------------------------------

 

 

 

Lyžařský kurz 2019 


Ochutnávka z letošního "lyžáku"

.........Den 3. – Středa
Třetí den – odpočinkový, ale….\xEF\xBF\xBD K snídani k rohlíku pro změnu šunka. Na svahu ráno neskutečných 17 stupňů pod nulou. V době dopoledního výcviku už naštěstí jen -9 a tudíž všichni vyrážíme lyžovat. V 11 hodin se vracíme do chaty a už před obědem si užíváme hodinku zaslouženého odpočinku. Po obědě (zeleninová polévka a čočka s klobáskou) se opět odporoučíme do svých pokojů na polední klid. Klid to ovšem připomíná jen velmi vzdáleně. Vedoucí se přes netlusté zdi svých pokojů dozvídají nové příběhy a opakují si slova, která už skoro zapomněli. Na odpolední (pěší) výlet se někteří těšili tak, že si skoro nechali ujet autobus. My jsme se pro změnu dozvěděli, co všechno si lze představit pod pojmem zimní obuv do hor. Výšlap do lesního baru jsme nakonec ale všichni zvládli a láteření vystřídal smích. Zpátky šel někdo po svých, někdo na lopatě a někdo na pekáči. Výlet byl zakončen krátkým poklusem na autobus, který ale nejel. Začíná dobrodružství a druhá vlna láteření. Musíme ujít o 1.2 kilometru více, než jsme původně plánovali! Náladu nám naštěstí vrátí pečené kuře k večeři a natáčení společného klipu.........


https://www.facebook.com/sossOlomouc/photos/pcb.2110941345612013/2110940545612093/?type=3&theater


-------------------------------

Veletrh

 

"KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE"


22.1.2019 V KULTURNÍM DOMĚ VE ŠTERNBERKU


OD 9 - 15 HOD.

 

-------------------------------- 

NEZAPOMEŇTE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29.1.2019  OD 8 DO 15 HODIN


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SPECIÁLNÍ PUNČ, PŘIJĎTE OCHUTNAT!!!

 

-----------------------------

Srdečně Vás zveme na tradiční

"Školní maturitní ples",

který se koná dne 18.1.2019 v hotelu Flora


Vstupenky v prodeji na sekratariátu školy
----------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------


KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 

 

----------------------

21.12.2018


VELKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ


"VŠICHNI PROTI VŠEM"


Sraz 8:45  Šantovka Lobster, zahájení turnaje 9:00 hod.

 

 

------------------------------------

NEZAPOMEŇTE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19.12.2018  OD 8 DO 15 HODIN


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ BOWLE, PŘIJĎTE OCHUTNAT!!!

 

 
 

CHYSTÁME VÁM NĚCO NA POSILNĚNOU!!!
 

                                                                             
 
 
 
----------------------------------
 
 
 


PROJEKT "ODBORNÍCI VE VÝUCE"


MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ

-------------------------------------------
 
Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory:

Přihlásit se Kontakty narodni kvalifikace

Asociace

Projekt